Algemene Voorwaarden

De actuele algemene voorwaarden kan u hier als PDF inzien en/of downloaden.
Algemene voorwaarden Bubbelverhuur Ltd., 15 Alexandra Corniche, Hythe, United Kingdom, CT21 5RW:

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Bubbelverhuur Ltd. h.o.d.n. bubbelverhuur.nl (hierna verhuurder) en huurder.

Artikel 2 Offertes
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder nimmer.
2.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening offerte.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder komen alleen tot stand na opmaken van een schriftelijk danwel digitaal contract, hoe ook genaamd en ondertekening daarvan door zowel verhuurder al huurder.

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden huurder
4.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventueel verstrekte aanwijzingen of gebruiksvoorwaarden dienen te allen tijde te worden nageleefd.
4.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder.
4.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen op de huurovereenkomst en eindigt pas na terug-ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst. 4.5 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren alleen dan na overleg en uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
4.6 Na gebruik van de gehuurde zaken dienen deze schoon en in juiste staat geretourneerd te worden. Bij het niet naleven van genoemde voorwaarde wordt er €100,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht door verhuurder.
4.7 Bij glitters, kleurstoffen, zand, steentjes en confetti (en ander soortgelijke materialen) kan er €25,00 extra schoonmaakkosten in rekening gebracht worden door verhuurder.

Artikel 5 Transport
5.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen. Dit is alleen anders indien het materiaal door of namens verhuurder wordt getransporteerd. In dat laatste geval zijn uitsluitend de transportkosten voor rekening van huurder.
5.2 Het transport door de huurder is naar een door huurder opgegeven plaats.
5.3 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
5.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op een overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materiaal. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de verhuurperiode.
6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materiaal. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van degelijke schade.
6.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken kosten of gemaakte kosten, inclusief gerechtelijk en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen.
6.4 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe en/of gevolgschade.

Artikel 7 Overschrijding huurtermijn
7.1 De gehuurde materialen dienen uiterlijk op de in de huuroverkomst omschreven datum en tijd geretourneerd worden en/of klaarstaan om door verhuurder opgehaald te worden.
7.2 Indien verhuurder de gehuurde materialen niet op de omschreven datum retourneert kan een boete in rekening worden gebracht door verhuurder. Deze boete bedraagt de huurprijs per dag (zie bubbelverhuur.nl) van de gehuurde materialen, elke dag dat de huurdatum overschreden wordt.

Artikel 8 Schades
8.1 De huurder inspecteert bij afleveren door de verhuurder of bij het ophalen de gehuurde materialen op gebreken of beschadigingen.
8.2 Niet gemelde beschadigingen door de verhuurder of huurder komen voor rekening van de huurder.
8.3 Alleen beschadigingen of gebreken op de huuroverkomst aangetekend worden gezien als vooraf aan de verhuurder gemelde gebreken.
8.4 In te houden bedragen van de borg na schade door te doen van huurder:

Lekkage bad (die gerepareerd kan worden) €125,00
Lekkage bad (die niet gerepareerd kan worden) €250,00
Deksel beschadigd (gat of scheur erin). Bij kleine beschadigingen zal dit in overleg gebeuren voor een passend bedrag. €100,00
Noppenzeil/grondzeil (groot gat of scheur erin). Bij kleine beschadigingen zal dit in overleg gebeuren voor een passend bedrag. €30,00
Losse onderdelen/toebehoren kwijt of beschadigd? Op basis van aankoop bon verhuurder in rekening gebracht Conform particuliere verkoopprijs + eventuele verzendkosten

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van verhuurder.
9.2 Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken en derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
9.3 Het is de huurder niet toegestaan gehuurde materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te bewaren.

Artikel 10 Verplichtingen verhuurder
10.1 De verhuurder is verantwoordelijk voor correcte beschikbaar stelling van de gehuurde materialen.
10.2 De verhuurder zorgt ervoor dat alle te verhuren materialen in deugdelijke staat en schoon zijn.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling geschiedt voor het afhalen/bezorgen van de materialen, direct bij reservering danwel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode. Dit bedrag wordt elektronisch betaald via overboeking, ideal, bancontact, paypal, sofort banking of creditcard.
11.2 Verhuurder kan ter alle tijden een vooruitbetaling verlangen van de huursom incl. borgsom.

Artikel 12 Borgsom
12.1 Huurder is verplicht om een borgsom van €150,00 per jacuzzi te betalen als zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichting is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de huurder te vergoeden. Deze zal na inspectie worden terug overgemaakt. De inspectie kan niet bij het ontvangen van de jacuzzi plaatsvinden. De verhuurder moet de jacuzzi een tijd laten staan om hem te controleren, de borg (of een deel van de borg) zal binnen 10 werkdagen na inleveren van de jacuzzi terug overgemaakt worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen verhuurder en huurder die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overgekomen.
13.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.

Artikel 14 Risico
14.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico – inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuw waarde.
14.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruikt wordt gemaakt, is de huurder verplicht zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
14.3 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.
14.4 Het geruik van de gehuurde materialen is volledig op eigen risico. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van letsel of overlijden.
14.5 Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijke op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van vervoerder.

Artikel 15 Annuleren en Herroepingsrecht
15.1 Op grond van "Dienstverlening vrijetijdsbesteding met afgesproken datum" heeft de huurder geen recht op het herroepingsrecht van 14 dagen.
15.2 In geval van annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum van uw reservering ontvangt u 50% van de huursom terug.
15.3 In geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van uw reservering behouden wij ons het recht 100% van de huursom te berekenen.
15.4 Het kosteloos omboeken van een reservering naar een andere aanvangsdatum is mogelijk in overleg op basis van beschikbaarheid.

Artikel 16 Klachten
16.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bubbelverhuur.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
16.2 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
16.3 Uiterlijk binnen 14 dagen na het kenbaar maken van uw klacht zal Bubbelverhuur Ltd. een schriftelijke reactie aan u sturen, mocht er meer tijd benodigd zijn dan zal u hiervan ook een bericht ontvangen.

Contactgegevens
Bubbelverhuur Ltd.
Keizersgracht 482
1017 EG Amsterdam
info@bubbelverhuur.nl
020 - 213 4094

Onze klanten aan het woord “Leuk weekend gehad! Makkelijk geregeld en goede service.” Sascha Bolk - Weekend
Jacuzzi huren Amsterdam
Onze klanten aan het woord “Zelf ophalen en terug brengen werkt perfect. Kwaliteit van het bad was ook boven verwachting. Is zeker een aanrader!” Klant - Week
Jacuzzi huren Nijmegen
Vragen?

Onze klantenservice
helpt graag verder!

Klantenservice medewerker
020 - 213 4094

Dagelijks 08:00 - 22:00

E-mail ons

7 dagen per week antwoord.

Veelgestelde vragen

Meer dan 25 antwoorden